Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]