Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính 
Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
 Xem nội dung TT tại đây
[Trở về]