Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 
Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
 Xem nội dung TT tại đây

Phụ lục kèm theo TT06

[Trở về]