Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TT&TT năm 2015 

Tổng số tiền xử phạt: 81.500.000 VNĐ

STT
Số QĐ xử phạt và ngày ban hành Tổ chức/cá nhân
bị xử phạt
Địa chỉ Hành vi vi phạm Hình thức
xử phạt/số tiền

1

QĐ 01/QĐ-XPHC ngày 12/02/2015

Công ty TNHH  Thương mại và Dịch vụ Nhật Nam Đồng Hới Đổi địa điểm hoạt động nhưng chưa có thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành 1.000.000 đ

2

QĐ 02/QĐ-XPHC ngày 12/02/2015

Công ty TNHH in và thương mại Hải Phong Đồng Hới Hoạt động in nhưng chưa có Giấy phép hoạt động ngành in Cảnh cáo

3

QĐ 03/QĐ-XPHC ngày 12/02/2015

Hộ kinh doanh Đinh Văn Giáng Minh Hóa In sản phẩm không phải là xuất bản phẩm nhưng cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động theo quy định 3.000.000 đ

4

QĐ 04/QĐ-XPHC ngày 12/02/2015

Hộ kinh doanh Cao Thanh Hải Minh Hóa In sản phẩm không phải là xuất bản phẩm nhưng cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động theo quy định 3.000.000 đ

5

QĐ 05/QĐ-XPHC ngày 12/02/2015

Công ty in Thanh Phúc Đồng Hới

- Không ghi đầy đủ thông tin trong sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau khi in theo quy đinh;

- Không lưu giữ đầy đủ, quản lý hồ sơ in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm theo quy định.

4.000.000 đ

6

QĐ 06/QĐ-XPHC ngày 13/02/2015

Công ty Hoàng Sâm Đồng Hới In sản phẩm không phải là xuất bản phẩm nhưng cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động theo quy định 3.000.000 đ
7 QĐ 07/QĐ-XPHC ngày 26/02/2015 Công ty cổ phần in Quảng Bình Đồng Hới Giải trình báo cáo không đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 5.000.000 đ
8 QĐ 08/QĐ-XPHC ngày 03/7/2015 Bưu điện tỉnh Đồng Hới Thể hiện không đúng, không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính 3.000.000 đ
9 QĐ 09/QĐ-XPHC ngày 18/8/2015 Taxi Mai Linh Đồng Hới Sử dụng sai hô hiệu với 06 thiết bị VTĐ Cảnh cáo
10 QĐ 10/QĐ-XPHC ngày 23/11/2015 Mạnh mobiphone Bố Trạch Hoàn Lão - Bố Trạch Không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến sử dụng dịch vụ viễn thông cho người sử dụng 2.000.000 đ
11 QĐ 11/QĐ-XPHC ngày 17/12/2015 Nguyễn Văn Cảnh Internet Hoàn Lão - Bố Trạch Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng quy định 1.000.000 đ
12 QĐ 12/QĐ-XPHC ngày 17/12/2015 Lê Thị Hải Yến Hoàn Lão - Bố Trạch Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng quy định 1.000.000 đ
13 QĐ 13/QĐ-XPHC ngày 17/12/2015 Phạm Quang Hải Bố Trạch Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định 2.000.000 đ
14 QĐ 14/QĐ-XPHC ngày 17/12/2015 Nguyễn Trung Thành Bố Trạch Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định 3.750.000 đ

15

QĐ 15/QĐ-XPHC ngày 18/12/2015 Nguyễn Thành Công Thanh Trạch - Bố Trạch Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 2.500.000 đ
16 QĐ 16/QĐ-XPHC ngày 18/12/2015 Phạm Thị Thanh Mai Thanh Trạch - Bố Trạch Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ
17 QĐ 17/QĐ-XPHC ngày 18/12/2015 Nguyễn Thị Lành Tuyên Hóa Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng quy định 1.000.000 đ
18 QĐ 18/QĐ-XPHC ngày 21/12/2015 Pham Thị Kim Phượng Tuyên Hóa Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng quy định 1.000.000 đ
19 QĐ 19/QĐ-XPHC ngày 21/12/2015 Hoàng Ngọc Lễ Tuyên Hóa Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ
20 QĐ 20/QĐ-XPHC ngày 24/12/2015 Đoàn Thị Toàn Ba Đồn Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ
21 QĐ 21/QĐ-XPHC ngày 24/12/2015 Đoàn Sỹ Hùng Ba Đồn Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định 2.000.000 đ
22 QĐ 22/QĐ-XPHC ngày 24/12/2015 Hoàng Đức Anh Ba Đồn Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định 2.000.000 đ
23 QĐ 23/QĐ-XPHC ngày 24/12/2015 Nguyễn Thị Thi Ba Đồn Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng quy định 1.000.000 đ
24 QĐ 24/QĐ-XPHC ngày 25/12/2015 Phạm Quốc Ngọc Quảng Trạch Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 2.500.000 đ
25 QĐ 25/QĐ-XPHC ngày 25/12/2015 Nguyễn Mạnh Tuấn Quảng Trạch Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ
26 QĐ 26/QĐ-XPHC ngày 05/01/2016 Trần Đức Cường Đồng Hới Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 2.500.000 đ
27 QĐ 27/QĐ-XPHC ngày 05/01/2016 Đặng Hữu Hoàn Đồng Hới Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ
28 QĐ 28/QĐ-XPHC ngày 06/01/2016 Lê Văn Long Đồng Hới Thiết lập điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét 2.000.000 đ
29 QĐ 29/QĐ-XPHC ngày 06/01/2016 Nguyễn Hà Phong Đồng Hới Niêm yết bảng nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đúng quy định 1.000.000 đ
30 QĐ 30/QĐ-XPHC ngày 07/01/2016 Công ty TNHH Đại Nam (Netpro) Đồng Hới Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định 4.000.000 đ
31 QĐ 31/QĐ-XPHC ngày 07/01/2016 Nguyễn Thị Hồng Đồng Hới Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ
32 QĐ 32/QĐ-XPHC ngày 08/01/2016 Hồ Nam Bình Đồng Hới Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định 2.000.000 đ
33 QĐ 33/QĐ-XPHC ngày 08/01/2016 Đoàn Quang Huy Đồng Hới Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày 3.750.000 đ

 

[Trở về]