Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin tuyên truyền tháng 7 
1. Công văn 1203/UBND-KGVX ngày 08/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn tỉnh.
2. Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giớitrên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
3. Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần
4.1. Công văn 1541/STP-PBGDPL ngày 30/06/2021 của Sở Tư pháp về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 7 năm 2021
4.2. Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống Loa truyền thanh cơ sở do Sở Tư pháp cung cấp


 TT-BC-XB

[Trở về]