Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin tuyên truyền tháng 7 (phần 2) 
1. Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 21/7/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

2. Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn lại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội;

3. Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

4. Kế hoạch số 1291/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

TT-BC-XB

[Trở về]