Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghĩ Tết dương lịch năm 2016 

THÔNG BÁO
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2016

Căn cứ Thông báo số 1578/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2016; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo thời gian treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch như sau:

1. Về treo Quốc kỳ: Tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông và gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông treo Quốc kỳ từ ngày 31/12/2015 đến hết ngày 02/01/2016.

2. Về thời gian nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được nghỉ Tết dương lịch 01 ngày 01/01/2016 (thứ 6)

3. Về bố trí phân công trực trong các ngày nghỉ lễ:

Bố trí đồng chí Nguyễn Trung Vĩnh - nhân viên Bảo vệ đảm nhận trực cơ quan trong ngày nghỉ lễ.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở biết, thực hiện./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]