Phiên bản thử nghiệm
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm thiết bị, phần mềm và lắp đặt mạng tại 11 đơn vị, như sau:
Xem tiếp