Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 
 Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
 Xem nội dung thông báo tại đây
[Trở về]