Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III 
Thông báo số 35/TB-BTTTT ngày 20/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III. 
 Xem nội dung thông báo tại đây!

 

[Trở về]