Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo cung cấp DVCTT mức độ 4 của Sở Thông tin và Truyền thông 

Thực hiện Kế hoạch số 1903/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020,

Nhằm tiết kiệm chi phí lập hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và công khai cung cấp 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, kể từ ngày 10/11/2020.

Địa chỉ công khai cung cấp: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo và kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, tuyên truyền cũng như khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ có khó khăn, vướng mắc, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0232.3844456) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]