Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh 
Ngày 24/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn về Khung kiến trúc Chính quyền điện tử và bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về Chính quyền điện tử cho 300 học viên là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; lãnh đạo UBND các xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn tổ chức trong 03 ngày bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trung tâm tại Sở Thông tin và Truyền thông và 07 điểm cầu ở các huyện, thị xã.  

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về tổng quan Chính quyền điện tử, các vấn đề cơ bản về xây dựng Chính quyền điện tử; thành phố thông minh; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; dịch vụ công; hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng tiếp xúc và làm việc với báo chí; kỹ năng khai thác, sử dụng và xử lý thông tin trên không gian mạng.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính; kỹ năng sử dụng và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp huyện, cấp xã.

TL
 

[Trở về]