Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ngày 09/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Công văn 1561/UBND-VX ngày 09/12/2014 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về đầu tư ứng dụng CNTT của các Bộ Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư – các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng CNTT bước đầu mang lại hiệu quả, rút ngắn tiến trình cải cách hành chính, hiện đại, minh bạch hóa công sở, các dự án đầu tư đúng trọng điểm, trọng tâm, đảm bảo tính liên thông, kế thừa, tiết kiệm, đúng quy định của nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai các dự án như chưa tuân thủ theo quy định, quy trình; công tác giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án ứng dụng CNTT còn chậm...

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã triển khai một số biện pháp để tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: cần tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; xây dựng, theo dõi, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng CNTT, đảm bảo đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn thông tin. Mặt khác, bên cạnh việc tổ chức triển khai và kiểm tra việc tuân thủ quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT, Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT và các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư ứng dụng CNTT – Sở cần xem xét, cho ý kiến về mặt kỹ thuật và tính liên thông của các nội dung cần đầu tư, mua sắm đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đặc biệt là cho ý kiến về hồ sơ giải trình của các chủ đầu tư khi không đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ sản xuất trong nước theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT. Đồng thời, đẩy mạnh các hệ thống đã được đầu tư, trang bị từ cấp tỉnh đến cơ sở; tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý đầu tư ứng dụng CNTT  thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; tổ chức phương án lưu trữ, hosting các hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng công tác tổ chức tổng hợp, báo cáo các dự án đầu tư theo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT, Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT; tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

Toàn văn Văn bản tải về tại đây.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Trở về]
Thông báo