Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí 
Thời gian qua, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý vấn đề báo chí nêu đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, giải quyết vấn đề báo chí phản ánh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, chưa tổ chức xử lý kịp thời những vấn đề báo chí phản ánh... 
Để tăng cường công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả việc phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1170/UBND-NCVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, cập nhật danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, cập nhật thông tin theo quy định của Chính phủ; chủ động đề xuất tổ chức họp báo hoặc đăng ký cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện, chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý tại các cuộc họp báo định kỳ hàng tháng, họp báo đột xuất của tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí; chủ động kiểm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề tiêu cực, bức xúc trong dư luận mà báo chí phản ánh có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình để kịp thời xử lý thông tin, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, phản hồi thông tin trên báo chí; triển khai hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin, xử lý thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; tổ chức điểm báo, theo dõi báo chí viết về tỉnh hàng ngày, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những thông tin có tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thông tin trên báo chí theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo chức năng, nhiệm vụ…

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền cho cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các trường hợp đột xuất, bất thường như xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng, nhạy cảm có tác động lớn trong xã hội hoặc những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí; quản lý chặt chẽ phóng viên, cộng tác viên hoạt động báo chí tại địa phương; thực hiện trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên theo quy định của Luật Báo chí năm 2016; Điều 9, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, thiếu nhạy cảm chính trị để định hướng dư luận… 

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

[Trở về]