Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình tuyền thông khác trên internet 
 Ngày 19/7/2021, Ban Tuyên giáo trung ương có công văn số 990-CV/BTGTW về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet
Tải xuống tài liệu tại đây!
[Trở về]