Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tần số Đài TTKD trên địa bàn tỉnh 

 

                                                                  TẦN SỐ ĐÀI TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
STT Tên khách hàng Tần số Số GP Ngày hết hạn Ngày ký
1 UBND xã Hóa Tiến-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,6MHz 323301/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
2 UBND xã Quảng Hợp-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,1MHz 323286/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
3 UBND xã Ngư Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,7MHz 323303/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
4 UBND xã Phú Định-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,3MHz 323282/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
5 UBND xã Hàm Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 61,9MHz 323293/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
6 UBND xã Xuân Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 62,9MHz 293298/TTKD 14/11/2029 15/11/2019
7 UBND xã Tiến Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 62,1MHz 293297/TTKD 14/11/2029 15/11/2019
8 UBND xã Hoàn Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 95MHz 264436/TTKD-GH 20/08/2027 08/06/2019
9 UBND Xã Hương Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 62,4MHz 281540/TTKD 26/12/2028 27/12/2018
10 UBND xã Tân Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 62,3MHz 281538/TTKD 26/12/2028 27/12/2018
11 UBND xã Quảng Phương-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 94,2MHz 159937/TTKD-GH2 10/03/2021 10/11/2018
12 UBND xã Quảng Lưu-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 89,7MHz 160540/TTKD-GH2 20/11/2021 10/11/2018
13 UBND xã Quảng Tiên-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 60MHz 158236/TTKD-GH2 25/07/2021 25/07/2018
14 UBND xã Phong Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,1MHz 227685/TTKD-GH 02/09/2025 17/05/2018
15 UBND phường Đồng Phú-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 66,3MHz 159938/TTKD-GH2 14/03/2021 02/01/2018
16 UBND xã Hóa Sơn-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 62MHz 268494/TTKD 27/11/2027 28/11/2017
17 UBND xã Thượng Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 67,8MHz 266692/TTKD 23/10/2027 24/10/2017
18 UBND xã Trọng Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 67,6MHz 266693/TTKD 23/10/2027 24/10/2017
19 UBND xã Quảng Kim-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 62,5MHz 257343/TTKD 29/03/2027 30/03/2017
20 UBND xã Lộc Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 67,9MHz 257342/TTKD 29/03/2027 30/03/2017
21 UBND xã Trung Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 66,8MHz 256048/TTKD 22/03/2027 23/03/2017
22 UBND xã Liên Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 89,1MHz 207326/TTKD-GH 16/10/2023 09/12/2016
23 UBND xã Thuận Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 61,2MHz 243381/TTKD 08/10/2026 08/11/2016
24 UBND xã Mai Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 61,7MHz 243383/TTKD 08/10/2026 08/11/2016
25 UBND phường Quảng Thọ-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 93,7MHz 159494/TTKD-GH2 24/08/2021 20/07/2016
26 UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 99,2MHz 162851/TTKD-GH2 17/01/2022 30/06/2016
27 UBND xã Lộc Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 56,8MHz 226546/TTKD-GH 02/02/2025 22/02/2016
28 UBND xã Sen Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 62MHz 237163/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
29 UBND xã Quảng Châu-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 60MHz 237162/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
30 UBND xã Yên Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 61MHz 237159/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
31 UBND xã Lâm Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 62MHz 237161/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
32 UBND xã Bắc Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 88,4MHz 181444/TTKD-GH 01/03/2023 01/05/2016
33 UBND xã Nam Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,5MHz 237160/TTKD 01/05/2026 01/05/2016
34 UBND xã Nhân Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 67,8MHz 235723/TTKD 30/11/2025 12/01/2015
35 UBND xã Bảo Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 95,3MHz 160513/TTKD-GH2 14/10/2021 10/08/2015
36 UBND xã Sơn Lộc-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 58,5MHz 207321/TTKD-GH 29/09/2023 16/09/2015
37 UBND xã Quảng Thanh-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 97MHz 160995/TTKD-GH 23/11/2021 27/07/2015
38 UBND xã Đức Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 59,5MHz 203604/TTKD-GH 16/06/2023 06/08/2015
39 UBND Xã Quang Phú-Thành phố Đồng Hới-Tỉnh Quảng Bình 92,5MHz 156483/TTKD-GH2 06/07/2021 06/08/2015
40 UBND xã Quảng Đông-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 93,6MHz 156918/TTKD-GH2 20/06/2021 06/08/2015
41 UBND xã Hòa Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 57,5MHz 228701/TTKD 04/08/2025 04/09/2015
42 UBND xã Hưng Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 61MHz 200503/TTKD-GH 28/03/2023 26/03/2015
43 UBND phường Bắc Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 64MHz 228174/TTKD 25/03/2025 26/03/2015
44 UBND xã Quảng Tiến-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 62MHz 200508/TTKD-GH 30/03/2023 26/03/2015
45 UBND xã Văn Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 61,5MHz 200504/TTKD-GH 28/03/2023 26/03/2015
46 UBND xã Quảng Tiến-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 60MHz 200506/TTKD-GH 31/03/2023 26/03/2015
47 UBND xã Quảng Tiến-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,5MHz 200511/TTKD-GH 31/03/2023 26/03/2015
48 UBND xã Hải Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 60,1MHz 200505/TTKD-GH 28/03/2023 26/03/2015
49 UBND phường Đồng Mỹ-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 63,5MHz 226544/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
50 UBND phường Đồng Sơn-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 63MHz 226541/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
51 UBND xã Nghĩa Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 58,3MHz 226545/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
52 UBND phường Nam Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 57,8MHz 226542/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
53 UBND phường Hải Đình-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 58,8MHz 226540/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
54 UBND phường Bắc Nghĩa-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 59,8MHz 226543/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
55 UBND xã Thái Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 60,5MHz 223106/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
56 UBND xã Xuân Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 60MHz 223109/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
57 UBND xã Thạch Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 61MHz 223108/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
58 UBND xã Trường Sơn-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 60MHz 223105/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
59 UBND xã Quảng Minh-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 62MHz 223110/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
60 UBND xã Phú Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 60,5MHz 177265/TTKD-GH 11/05/2022 11/04/2014
61 UBND phường Quảng Phúc-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 87,6MHz 102409/TTKD-GH2 25/08/2020 21/08/2014
62 UBND xã Hoa Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 61MHz 174461/TTKD-GH 31/07/2022 08/01/2014
63 UBND xã Quảng Sơn-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 97,5MHz 178243/TTKD-GH 21/08/2022 08/01/2014
64 UBND xã Đồng Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 88,5MHz 175717/TTKD-GH 21/08/2022 08/01/2014
65 UBND xã Thuận Đức-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 64,5MHz 175593/TTKD-GH 21/08/2022 08/01/2014
66 UBND phường Phú Hải-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 62,5MHz 175606/TTKD-GH 21/08/2022 25/06/2014
67 UBND xã Quảng Hưng-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 95,3MHz 171679/TTKD-GH 27/06/2022 18/06/2014
68 UBND xã An Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 59MHz 171487/TTKD-GH 19/06/2022 18/06/2014
69 UBND xã Văn Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 98,6MHz 171680/TTKD-GH 27/06/2022 18/06/2014
70 UBND phường Đức Ninh Đông-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 60,3MHz 215052/TTKD 24/04/2024 25/04/2014
71 UBND xã Đại Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 60,9MHz 168879/TTKD-GH 22/04/2022 25/04/2014
72 UBND thị trấn Nông trường Việt Trung-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,6MHz 212270/TTKD 04/03/2024 04/04/2014
73 UBND xã Phù Hóa-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 96,7MHz 168478/TTKD-GH 22/04/2022 04/04/2014
74 UBND xã Vạn Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 96,9MHz 171555/TTKD-GH 15/04/2022 04/04/2014
75 UBND xã Quảng Trường-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 104MHz 171683/TTKD-GH 26/04/2022 03/07/2014
76 UBND xã Trường Xuân-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 97,4MHz 163547/TTKD-GH 15/02/2022 20/02/2014
77 UBND xã Hải Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 62MHz 164249/TTKD-GH 03/06/2022 17/01/2014
78 UBND xã Trường Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 67MHz 210742/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
79 UBND xã Cao Quảng-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 66,3MHz 210746/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
80 UBND xã Quảng Thạch-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 62,5MHz 210745/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
81 UBND xã Hóa Hợp-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 65MHz 210747/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
82 UBND xã Sơn Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 65MHz 210744/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
83 UBND xã Đức Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 61,5MHz 209068/TTKD 24/11/2023 25/11/2013
84 UBND xã Quảng Hợp-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 92,5MHz 160996/TTKD-GH 23/11/2021 25/11/2013
85 UBND xã Đồng Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 90,8MHz 161091/TTKD-GH 12/01/2021 31/10/2013
86 UBND xã Thanh Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 90,7MHz 160868/TTKD-GH 11/08/2021 31/10/2013
87 UBND xã Phú Định-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 87,8MHz 160805/TTKD-GH 11/02/2021 14/10/2013
88 UBND xã Mỹ Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 99MHz 159935/TTKD-GH 10/03/2021 14/10/2013
[Trở về]