Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu tuyên truyền Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch và Dự án Hệ thống Thủy lợi Rào Nan 
Tài liệu tuyên truyền dự án Nhà máy điện Quảng Trạch (file)

Tài liệu tuyên truyền Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan (file 1, file 2)

[Trở về]