Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu hướng dẫn “Yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng” 

Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1694/BTTTT-CATTT hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Tài liệu hướng dẫn về “Yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin khi kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng”. Tài liệu hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu an toàn thông tin cơ bản và hướng dẫn cơ quan, tổ chức phương án bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối vào mạng TSLCD.

Bản mềm tài liệu hướng dẫn có thể được tải về từ cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://www.mic.gov.vn.

Chi tiết liên hệ:

- Ông Trần Mạnh Thắng, Cục An toàn thông tin, Điện thoại: 0963791366; Thư điện tử: tmthang@mic.gov.vn;

- Ông Nguyễn Phú Dũng, Cục An toàn thông tin, Điện thoại: 0376611700; Thư điện tử: npdung@mic.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) để được hướng dẫn thực hiện.

Download Công văn số 1694/BTTTT-CATTT tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]