Bản in     Gởi bài viết  
Sở Thông tin và Truyền thông: Tuyên truyền về công tác gia đình năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 

Năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức khá nhiều hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyên truyền về công tác gia đình.

Sở đã tổ chức 11 cuộc giao ban báo chí địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, trong đó chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố triển khai công tác tuyên truyền về thực hiện công tác gia đình, tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam; ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, trong đó có nội dung phòng chống tội phạm mua bán người đối với phụ nữ và trẻ em cho các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh từng bước nâng cao chất lượng Chuyên mục Phụ nữ và Cuộc sống giới thiệu các gương điển hình giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Báo Quảng Bình đã triển khai tuyên tuyền 58 văn bản về chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về bình giới, đăng tải 148 bài viết, phóng sự về gương gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, điển hình phụ nữ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các mô hình, câu lạc bộ vì sự tiến bộ của phụ nữ… Tạp chí Văn Hóa Quảng Bình đăng tải 15 bài viết về xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền hình ảnh người phụ nữ Việt Nam Trung hậu đảm đang trong thời kỳ mới…

90% Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở đã bám sát kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền của Sở để lồng ghép phối hợp tuyên truyền tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, về bình đẳng giới.; tuyên truyền lồng ghép với các Chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội  như: phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật liên quan, Sở cũng đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 04 cuộc thanh, kiểm tra diện rộng đối với hoạt động của các cơ sở in, phát hành để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, tịch thu, tiêu hủy các xuất bản phẩm, sản phẩm in có nội dung định kiến xã hội, phân biệt giới, bạo lực gia đình…

Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đến mọi tầng lớp nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục Phụ nữ, Phụ nữ và Cuộc sống, chuyên mục Pháp luật và Đời sống trên Đài Phát thanh Truyền hình, chuyên mục Pháp luật Bạn đọc, Văn Hóa - Xã Hội, Quê hương, Đất nước, Con người trên báo Quảng Bình… Tập trung định hướng các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và Đề án “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”; hưởng ứng  “Ngày Quốc tế hạnh phúc” 20/3, “Ngày gia đình Việt Nam” 28/6; tích cực biểu dương, cổ vũ các hành động đẹp, đấu tranh, lên án các hành vi xấu trong thực hiện công tác gia đình, tạo dư luận xã hội mạnh mẽ để chống lại các quan niệm cổ hũ, định kiến hẹp hòi kiểu trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác gia đinh, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác gia đình nhất là các nội dung liên quan đến công tác phòng chống bạo lực gia đình cho các đội ngũ nhà báo, phóng viên của cơ quan thông tin đại chúng và cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia hoạt động tuyên truyền. Đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc tổ chức hoạt động triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh, qua đó tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước thông qua hoạt động  xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”.

PHÒNG BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

 

[Trở về]