Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai dự án " Truyền thông và giảm nghèo thông tin" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 
 Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020, ngày 17/6/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1046/KH-UBND về triển khai Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.
            Theo Kế hoạch, năm 2020, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai 2 nội dung chính đó là: Truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo thông tin. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã thực hiện nội dung truyền thông về giảm nghèo theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 06//2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) là đơn vị thực hiện nội dung giảm nghèo về thông tin, gồm: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã; hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường đưa nội dung thông tin thiết yếu đến khu vực miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Dự án 4 “ Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, ngày 14/8/2020, Sở TT-TT đã ban hành Kế hoạch số 760/KH-STTTT triển khai “Tăng cường nội dung thông tin và đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở”.

Đến nay, các nội dung về đào tạo, tăng cường nội dung thông tin đang được Sở TT-TT triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ của Kế hoạch. Sở đang tiến hành bàn giao trang thiết bị, phương tiện tác nghiệp và phương tiện nghe, xem gồm: 13 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động trang bị cho các xã chưa có hệ thống phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động trên địa bàn tỉnh; 186 tivi + thiết bị thu truyền hình vệ tinh cho các hộ nghèo, khó khăn chưa có tivi và 500 radio cho các hộ nghèo, khó khăn tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn.

Ảnh bàn giao thiết bị tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa

Trao Radio cho hộ nghèo tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa

Về đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ TT-TT cơ sở trên địa bàn tỉnh, Sở TT-TT đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo bằng hình thức trực tuyến cho 500 học viên là cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 bình quân mỗi xã có 02 cán bộ thông tin cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền. Nội dung đào tạo tập trung các chuyên đề chính: Một số vấn đề cơ bản về công tác thông tin cơ sở; Các phương pháp viết và biên tập cho công tác thông tin và truyền thông cơ sở; Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, truyền thanh cơ sở...

 Sở TT-TT cũng đã phối hợp với các đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường đưa nội dung thông tin thiết yếu đến khu vực miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thông qua hình thức sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản, phát hành tờ rơi, tờ gấp; mở chuyên mục “Giảm nghèo thông tin” trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông; tuyên truyền trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Nội dung các chương trình, ấn phẩm tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng không gian mạng; xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… ở địa phương, cơ sở.

 Xác định “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 là một trong những nội dung quan trọng, vì vậy Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch UBND tỉnh giao chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo mục tiêu của Chương trình, Dự án.

                                                                                      Thúy Nhung

[Trở về]