Bản in     Gởi bài viết  
Sở Thông tin và Truyền thông: Nhìn lại công tác thông tin đối ngoại năm 2015 

Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và "Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017", Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai được khá nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động về thông tin đối ngoại năm 2015.

Trong năm, Sở đã tổ chức 01 lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo cho đội ngũ cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND, Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến với người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng Quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các sản phẩm thông tin đối ngoại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo quyền con người của Việt Nam… Tích cực theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội để uốn nắn, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng, qua đó tạo môi trường lạnh mạnh để thúc đẩy thông tin đối ngoại hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam (từ ngày 14 - 17/7/2015). Chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh tiếp nhận, quản lý, vận hành cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo do Bộ TT&TT đầu tư - thuộc CTMTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. Tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động tại các đồn biên phòng Cà roòng, Cồn roàng, Cha lo; sản xuất 11 chương trình phát thanh và các loại tờ gấp, tài liệu tuyên truyền khác để tổ chức tuyên truyền tại các xã biên giới, miền biển theo quy chế phối hợp hàng năm với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh…

Tuy vậy, phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý và hoạt động thông tin đối ngoại của Sở vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác thông tin đối ngoại đang trong quá trình hoàn thiện, hệ thống hóa. Nhận thức, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác thông tin đối ngoại ở các cấp, các ngành còn thiếu. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn chưa chủ động triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông. Kinh phí bố trí cho hoạt động thông tin đối ngoại còn hạn hẹp trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn mà việc xã hội hóa còn rất hạn chế…

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn, bên cạnh việc chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại và tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng và triển khai Kế hoạch tập huấn tuyên truyền về thông tin đối ngoại, nhất là về biên giới, biển, đảo cho cán bộ, công chức sở, ngành, địa phương, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử; thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng các ấn phẩm, các chương trình truyền hình thông tin đối ngoại giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh đầu tư phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh, nét văn hóa đặc sắc của các vùng, miền trong tỉnh; tăng cường hiệu lực quản lý đối với hoạt động của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; phối hợp quản lý, vận hành hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo…

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của hệ thống cơ quan báo chí, truyền thông, công tác quản lý và hoạt động thông tin đối ngoại của Sở sẽ ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị - quốc phòng - an ninh của tỉnh.

PHÒNG BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

 

[Trở về]