Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới 
Sáng 04/12/2020, Đoàn công tác Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới, do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng (QS-QP) năm 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện công tác QS-QP đạt một số kết quả: tham mưu thực hiện nhiệm vụ  phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo AN-QP, nhất là trong dịp Đại hội Đảng các cấp, phòng chống dịch bệnh Covid - 19, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh…Về công tác quân sự, BCHQS Sở đã tham mưu Kế hoạch phòng thủ Ngành thông tin và truyền thông; kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phòng chống thiên tai, phục vụ QP-AN trên địa bàn, tham gia Cụm huấn luyện tự vệ đạt kết quả khá, phối hợp tốt với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc Sở, công tác Đảng, công tác chính trị được quan tâm, cán bộ, lực lượng tự vệ của cơ quan đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhờ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, lực lượng tự vệ về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; dự kiến và xử trí các tình huống có thể xảy ra, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác hậu cần - kỹ thuật được quan tâm, đảm bảo các điều kiện, chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ của cơ quan.

Đoàn kiểm tra của BCHQS thành phố Đồng Hới đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, định hướng chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS - QP nhằm giúp Sở thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021 đạt kết quả tốt.

TN

[Trở về]