Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Số liệu internet đến hết tháng 6/2021 
 
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ INTERNET
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2021
   
TT Tên chỉ tiêu ĐVT Có đến cuối kỳ (tháng 6/2021)
1 Số thuê bao Internet băng rộng xDSL   118
1.1 Cá nhân, hộ G/đình Thuê bao 58
1.2 Cơ quan, tổ chức Thuê bao 54
1.3 Điểm công cộng Thuê bao 6
  - Đại lý Thuê bao  
- Bưu cục, BĐVHX.. Thuê bao  
- Thư viện, trường học... Thuê bao 6
2 Số thuê bao Internet băng rộng FTTx   130.176
2.1 Cá nhân, hộ G/đình Thuê bao 123.931
2.2 Cơ quan, tổ chức Thuê bao 5.383
2.3 Điểm công cộng Thuê bao 862
  - Đại lý Thuê bao 70
- Bưu cục,BĐVHX.. Thuê bao  
- Thư viện, trường học... Thuê bao 792
3 Số thuê bao Internet truy nhập gián tiếp qua mạng vô tuyến cố định, di động, 3G, Dcom … Thuê bao 458.041
4 Số thuê bao IPTV, CATV Thuê bao 80.471
5 Thuê bao Leased line (Qui đổi ra 64kpbs) Thuê bao 1.173
6 Thuê bao khác (6)    
[Trở về]