Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình 
 Công văn số 1288/UBND-KGVX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà nẵng về Quảng Bình
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]