Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định và Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" 
 Quyết định số 53/QĐ-STTTT ngày 01/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"

Xem nội dung quyết định tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]