Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định của UBND tỉnh thành lập Đội ứng cứu sự cố 

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) được thành lập theo Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Download Quyết định số 4678 tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]