Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
 Xem nội dung Quyết định 1722 tại đây
[Trở về]