Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 1622/QĐ-TTg năm 2017 về Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025 

Download Quyết định 1622 tại đây!

[Trở về]