Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
(Website STTTT) - Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Xem nội dung chi tiết của Quyết định
[Trở về]