Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành 

Ngày 18/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND.

Quy chế này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Quy chế gồm 3 chương, 16 điều, trong đó ngoài quy định chung (Chương I) và điều khoản thi hành (Chương III), đã quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Download Quyết định của UBND tỉnh tại đây!

Download Quy chế kèm theo tại đây!

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Trở về]