Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình 

Ngày 07/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND.

Việc ban hành Quy chế này nhằm thống nhất việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; được áp dụng đối với đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được cấp phát tài khoản để tham gia quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình.

Quy chế gồm 5 chương, 19 điều, trong đó ngoài quy định chung (Chương I) và điều khoản thi hành (Chương V), đã quy định cụ thể việc cấp phát, thay đổi và thu hồi hộp thư điện tử công vụ; quản lý, sử dụng hộp thư điện tử công vụ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị triển khai, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình, có trách nhiệm tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ theo Quy chế.

Download Quyết định của UBND tỉnh!

Download Quy chế kèm theo!

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Trở về]