Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Sở Thông tin và Truyền thông xin phổ biến nội dung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tải Quyết định ban hành kèm Quy chế tại đây

PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

[Trở về]