Bản in     Gởi bài viết  

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

I. THÔNG TIN NHÂN SỰ:

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - PT phòng
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Lan
Di động: 0905. 623089
Cơ quan: (0232) 3851208
Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn
 
Bà Phan Thị Nhung - Phó trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Phan Thị Nhung

Di động: 0912. 732788
Cơ quan: (0232) 3851208

3851208 Email: nhungpt.stttt@quangbinh.gov.vn
   
           Ông Lê Văn Thanh - Chuên viên
 
          Chuyên viên
         Lê Văn Thanh

         Di động: 0918. 873088
         Điện thoại: (0232) 3851208
     Email: thanhlv.stttt@quangbinh.gov.vn
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chức năng:

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thông tin; báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; thông tin điện tử; bản tin thông tấn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản.

2.2. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao.

2.3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu.

c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức.

d) Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

e) Xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú;

f) Tổ chức, quản lý công tác cung cấp thông tin cho báo chí; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn; tổ chức điểm báo và xử lý những vấn đề báo chí nêu; tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí định kỳ và đột xuất.

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã.

h) Tham mưu quản lý nội dung thông tin dịch vụ phát thanh và truyền hình và trên các loại hình dịch vụ khác lĩnh vực quản lý.

i) Tổ chức việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; tham gia, phối hợp công tác khen thưởng, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí.

2.4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về xuất bản, in và phát hành:

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của tỉnh, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; hướng dẫn quản lý hoạt động photocopy trên địa bàn tỉnh.

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu đã được cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

đ) Tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in trên địa bàn tỉnh nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và dự thảo báo cáo của Sở gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

e) Thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

f) Tổ chức tập huấn cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh.

2.5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về Thông tin đối ngoại:

a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

b) Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

c) Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về thông tin cơ sở:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.

b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức, viên chức ở cơ sở.

đ) Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở  với các hình thức: giải báo chí, liên hoan thông tin lưu động, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh, truyền thanh, các ấn phẩm.

2.7. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về thông tin điện tử:

a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức quản lý chặt chẽ thông tin điện tử, thông tin trên mạng; phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm vi phạm pháp luật.

2.8. Tổ chức, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản: quảng cáo; sở hữu trí tuệ; dịch vụ công; các chương trình, dự án; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ.

2.9. Thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật.

2.10. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

[Trở về]