Bản in     Gởi bài viết  

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. THÔNG TIN NHÂN SỰ:

Ông Nguyễn Thành Lê - Trưởng phòng
Trưởng phòng
Nguyễn Thành Lê
Di động: 0912. 049773
Cơ quan: (0232) 3844567
Email: lent.stttt@quangbinh.gov.vn
 
Ông Trần Trọng Hùng - Phó trưởng phòng
Bà Bùi Thị Loan - Chuyên viên
Phó trưởng phòng
Trần Trọng Hùng

Di động: 0912. 132662
Cơ quan: (0232) 3851206
Email: hungtt.stttt@quangbinh.gov.vn
Phó trưởng phòng
Trần Diễm Phúc

Di động: 0915. 272327
Cơ quan: (0232) 3851206
Email: phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn

 

Chuyên viên
Bùi Thị Loan

Di động: 0935. 792766
Cơ quan: (0232) 3851206
Email: loanbt.stttt@quangbinh.gov.vn
Chuyên viên
Từ Công Nghĩa Hạnh

Di động: 094 2072207
Cơ quan: (0232) 3856696

 

 

 

 

 
   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử.

2.2. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ thông tin, điện tử đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực được giao.

2.3. Chủ trì hoặc phối hợp các phòng, đơn vị xem xét, cho ý kiến thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về công nghệ thông tin, điện tử:

a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh Mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh.

c) Xây dựng quy chế, quy định, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, các cơ quan, tổ chức.

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

đ) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn thông tin theo thẩm quyền.

e) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định.

k) Tham mưu tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh.

2.5. Tổ chức, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử: quảng cáo; sở hữu trí tuệ; dịch vụ công; các chương trình, dự án; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

2.6. Thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử theo quy định của pháp luật.

2.7. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

[Trở về]