Phiên bản thử nghiệm
Công văn số 2218 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 
  
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 
Công văn số 2218/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 
Xem tiếp
Hướng dẫn các trường hợp được đi qua Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 
Xem tiếp
Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có... 
Kế hoạch số 1540/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nguyện...
Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
Xem tiếp