Hướng dẫn các trường hợp được đi qua Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 
Xem tiếp
Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có... 
Kế hoạch số 1540/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nguyện...
Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
Xem tiếp
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 11/8/2020 
Báo cáo số 1972/SYT-NVY ngày 11/8/2020 của Sở Y tế về việc Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
Xem tiếp
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 10/8/2020 
Báo cáo số 1954/SYT-NVY ngày 10/8/2020 của Sở Y tế về việc Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
Xem tiếp