Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Phát động phong trào thi đua ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016 
Ngày 27/01/2016, sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016; phát động phong trào thi đua ngành Thông tin và Truyền thông. Ban biên tập đăng toàn văn bài phát động phong trào thi đua của ngành Thông tin và Truyền thông. 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2015, CBCCVC và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông đã bám sát các nội dung, phong trào thi đua, hoàn thành 100% chương trình công tác trọng tâm của ngành và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhằm huy động CBCCVC và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình hăng hái thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 với chủ đề “ Toàn ngành TTTT thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” với những nội dung cơ bản sau:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Sở, của ngành năm 2016; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản; đẩy mạnh công tác xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch, văn bản QPPL thuộc lĩnh vực và triển khai thực hiện hiệu quả;

2. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua và bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hoá các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của từng tập thể, đơn vị, cá nhân; cùng nhau thi đua phát huy nội lực, năng động sáng tạo; có nhiều giải pháp và áp dụng có hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh;

3. Thi đua thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, các quy định của cấp trên, nội quy, quy chế của cơ quan. CBCCVC và người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện có hiệu quả. Xây dựng người cán bộ công chức kiểu mẫu “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, người cán bộ “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Quá trình thi đua phải gắn với công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm.

4. Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức của công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; việc đăng ký thi đua và tổ chức cho CBCCVC và người lao động đăng ký thi đua phải được làm thường xuyên ngay từ đầu năm; đẩy mạnh công tác khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất để tạo phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong toàn ngành. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, tiến hành bình xét, biểu dương, khen thưởng khách quan, chính xác, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, có sáng kiến ứng dụng thực tiễn...; tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước phát triển.

6. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng có nhiều các điển hình tiên tiến xuất sắc.

Kính thưa Quý vị đại biểu, Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2016 là năm mở đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể CBCCVCNV và người lao động trong toàn ngành phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Ban biên tập

[Trở về]