Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

STT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị công tác

Chức danh trong Đội ƯCSC

Phân công nhiệm vụ

1

Nguyễn Xuân Ngọc

Sở Thông tin và Truyền thông

Đội trưởng

Phụ trách chung; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động ứng cứu sự cố nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 và Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

2

Nguyễn Vĩnh Huế

Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

Đội phó (Thường trực)

Điều hành hoạt động của Thường trực Đội ƯCSC; phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động ứng cứu sự cố không nghiêm trọng tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, trừ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; giúp Đội trưởng làm đầu mối liên hệ với VNCERT/CC. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 13, Điều 15 và Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

3

Trần Diễm Phúc

Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông

Đội phó

Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động ứng cứu sự cố không nghiêm trọng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

4

Lê Hoàng

Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh

Đội phó

Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động ứng cứu sự cố không nghiêm trọng tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

5

Trần Trung Thông

Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Tỉnh ủy. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

6

Mai Phú Cường

Văn phòng HĐND tỉnh

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng HĐND tỉnh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

7

Lê Ất Mão

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

8

Bùi Quốc Luyến

Sở Nội vụ

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Nội vụ. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

9

Nguyễn Văn Nghĩa

Sở Tư pháp

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Tư pháp. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

10

Dương Trung Đức

Trung tâm TH&DV Tài chính công, Sở Tài chính

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Tài chính. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

11

Cao Đức Hạnh

Sở Công thương

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công thương. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

12

Phạm Đăng Linh

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

13

Vĩnh Thái Cường

Sở Giao thông Vận tải

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Giao thông Vận tải. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

14

Hoàng Minh Phú

Sở Xây dựng

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Xây dựng. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

15

Đinh Vũ Long

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

16

Từ Công Nghĩa Hạnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố liên quan đến hạ tầng Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

17

Bùi Minh Đức

Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố liên quan đến mạng truyền số liệu chuyên dùng và các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

18

Võ Hồng Giang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

19

Trần Đăng Bình

Sở Văn hóa và Thể thao

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Văn hóa và Thể thao. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

20

Nguyễn Tiến Thành

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Khoa học và Công nghệ. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

21

Nguyễn Văn Thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

22

Nguyễn Xuân Viễn

Sở Y tế

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Y tế. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

23

Nguyễn Trung Hiếu

Sở Ngoại vụ

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Ngoại vụ. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

24

Nguyễn Trường Giang (thay Trần Nam Vĩnh)/0966889977

Thanh tra tỉnh

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Thanh tra tỉnh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

25

Trần Thị Ngọc Yến

Ban Dân tộc

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Ban Dân tộc. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

26

Trần Công Nguyên

Sở Du lịch

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Du lịch. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

27

Trần Thị Phương Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Ban Quản lý Khu kinh tế. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

28

Hoàng Hải Nguyên

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

29

Đinh Thị Thân

Quỹ Phát triển đất

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Quỹ Phát triển đất. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

30

Nguyễn Minh Phúc

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

31

Nguyễn Việt Linh

Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP). Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

32

Hồ Hải Hưng

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

33

Nguyễn Văn Kiểu

Trường Đại học Quảng Bình

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Trường Đại học Quảng Bình. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

34

Nguyễn Hải Đăng

Trường Cao đẳng nghề

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Trường Cao đẳng nghề. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

35

Nguyễn Thanh Lâm

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

36

Nguyễn Văn Vũ

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đồng Hới

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã của thành phố Đồng Hới. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

37

Nguyễn Quốc Hùng

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ba Đồn

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã của thị xã Ba Đồn. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

38

Lê Văn Hoài

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã của huyện Lệ Thủy. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

39

Ngô Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã của huyện Quảng Ninh. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

40

Nguyễn Dũng Hà

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bố Trạch

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã của huyện Bố Trạch. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

41

Hoàng Việt Triều

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Trạch

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã của huyện Quảng Trạch. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

42

Lê Hoàng

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã của huyện Tuyên Hóa. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

43

Trần Tuấn Anh

Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Hóa

Thành viên

Thường trực và đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã của huyện Minh Hóa. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

44

Trần Huy Hoàng

Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Bình

Thành viên

Đầu mối liên hệ, phối hợp ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Công an tỉnh (nếu cần tăng cường) và xử lý các vấn đề liên quan công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

45

Hà Xuân Hùng

Trung tâm CNTT, VNPT Quảng Bình

Thành viên

Đầu mối liên hệ, phối hợp, hỗ trợ ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến mạng truyền số liệu, internet và các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin do VNPT cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

46

Trương Hồng Phong

Khối khách hàng doanh nghiệp, Viettel Quảng Bình

Thành viên

Đầu mối liên hệ, phối hợp, hỗ trợ ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến mạng truyền số liệu, internet và các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin do Viettel cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động của Đội ƯCSC.

[Trở về]