Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2021 
Ngày 02/7/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1559/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2021; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến: 
1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 và các văn bản có liên quan như: Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19”.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019; vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xuất, nhập cảnh; không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất cảnh, 2 nhập cảnh trái phép; đồng thời, phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng những trường hợp vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. Tập trung vào các quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; các quy định của người nước ngoài trong việc tuân thủ khai báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
4. Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.
5. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.
6. Có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19, vừa đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL, chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, fanpage …) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương.
Triển khai tuyên truyền các nội dung của tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 7/2021./.


PC
 

[Trở về]