Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2020 
Ngày 06/7/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1755/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến: 
1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
2. Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng.
3. Tuyên truyền nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó tập trung tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong thực hiện 2 nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; tuyên truyền rộng rãi các nội dung quan trọng trước, trong và sau kỳ họp; phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh; những đề xuất, kỳ vọng của cử tri tới kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XVII.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường thông tin, giáo duc, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; phổ biến, quán triệt Luật cùng các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.
5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” theo Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 30/6/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020.
6. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL.
7. Tập trung chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram…) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương. UBND cấp huyện hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 7/2020.
8. Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 1364/UBND-NC ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

PHÁP CHẾ

 

[Trở về]