Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 3/2021 
Ngày 01/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 453/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 3/2021; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến: 
 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định của pháp luật về bầu cử trong đó tập trung vào các quy định của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ ban bầu cử tỉnh… Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…
2. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/3/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/4/2021 được Hội đồng Phối hợp 2 PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.
3. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Nghị định số 04/2021/NĐCP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn. Tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.
5. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL, chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram…) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương. UBND cấp huyện hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở./.


PC

[Trở về]