Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 12/2020 
Ngày 01/12/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 3033/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến: 
1. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/12/2020 đến 24 giờ 00 phút ngày 15/01/2021 được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.
2. Tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật, Nghị định và các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng; tích cực đổi mới phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” theo hướng phát triển những mô hình hay, việc làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao mức sống của người có công và gia đình người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
3. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Nghị định số 133/2020NĐ-CP Ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 2 thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Nghị định số 135/2020/NĐCP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và các lợi ích, tiện ích của dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC mang lại, cũng như cách sử dụng dịch vụ để người dân, chủ phương tiện tham gia giao thông được biết để thực hiện.
4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.
5. Tập trung chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram…) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương. UBND cấp huyện hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai tuyên truyền các nội dung của tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 12/2020./.


PHÁP CHẾ
 

[Trở về]