Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG LỚN CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG QUÝ I/2020 

1. Tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, các dự án lớn, đặc biệt là Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc triển khai Dự án.

2. Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng đất nước đổi mới; phản ánh công tác chăm lo Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa đón Tết.

3. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”, Kế hoạch số 01-KH/TBTT ngày 05/11/2019 của Tiểu ban Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 - Tuyên truyền, phân tích các vấn đề quan trọng của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường các bài viết, phóng sự có chất lượng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; công tác đối ngoại quốc phòng và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng. Tuyên truyền biển, đảo; biên giới; đối ngoại Nhân dân.

6. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tích cực biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

7. Tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày kỷ niệm trong quý I/2020:

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Tập trung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý I/2020 như Ngày ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam (27/01/1973), Ngày Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản lần đầu tiên được công bố ở Luân Đôn (Anh) (24/02/1848), Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2020) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989-2020), Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

- Tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và tổ dân phố, thôn, bản.

 8. Tuyên truyền việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở các địa phương, đơn vị; tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là phòng, chống dịch sốt xuất huyết; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông...

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

 

[Trở về]