Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2016

TT

Ngày, tháng

Địa điểm

Bộ phận thường trực

Lãnh đạo trực

1

11/01

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

2

10/02

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

3

10/3

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

4

11/4

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

5

10/5

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

6

10/6

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

7

11/7

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

8

10/8

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

9

09/9

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

10

10/10

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

11

10/11

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

12

09/12

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

Ghi chú:

- Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

- Trường hợp Giám đốc Sở bận đi công tác, sẽ ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực thay.

[Trở về]