Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2014 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2014

TT

Ngày, tháng

Địa điểm

Bộ phận thường trực

Lãnh đạo trực

1

10/01

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

2

10/02

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

3

10/3

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

4

10/4

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

5

12/5

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

6

10/6

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

7

10/7

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

8

11/8

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

9

10/9

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

10

10/10

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

11

10/11

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

12

10/12

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

Ghi chú:

- Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

- Trường hợp Giám đốc Sở bận đi công tác, sẽ ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực thay.

[Trở về]