Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo 

Triển khai thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình.

Download Dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế tại đây!

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu, tham gia góp ý bản Dự thảo Quyết định và Quy chế kèm theo, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/6/2021.

Trân trọng!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]