Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả triển khai tuyên truyền công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài năm 2015 
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, các quy định và thực tiễn giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác đến mọi người dân.

Trong năm 2015, Sở đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 11 Hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng với các cơ quan báo chí trong tỉnh để nhận xét, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí và định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, trong đó có nội dung truyên truyền về lĩnh vực di cư ra nước ngoài. Tổ chức 04 cuộc gặp mặt phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, lồng ghép định hướng phóng viên thường trú của các báo Trung ương, báo ngành và địa phương khác hoạt động trên địa bàn quan tâm phản ánh, có nhiều tin bài viết về hoạt động cư trú, sinh hoạt, học tập, lao động của người Quảng Bình ở nước ngoài. Ban hành trên 30 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử, phòng Văn hóa và Thông tin, các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở triển khai công tác thông tin tuyên truyền; cấp 65 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức in ấn, phát hành các văn bản, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung tuyên truyền về công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di dư ra nước ngoài.

Kết quả: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và các Tạp chí trong tỉnh đã tập trung ưu tiên diện tích, thời lượng, chương trình, nội dung, mở chuyên trang, chuyên mục, có nhiều tin bài, phóng sự, thông tin phản ánh về lĩnh vực di cư trên địa bàn tỉnh. Đài Truyền thanh  - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phổ biến pháp luật với công tác truyền thông về lĩnh vực di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Tần suất tuyên truyền ngày càng tăng, hình thức ngày càng được đổi mới, chất lượng nội dung tin, bài được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác tuyền truyền thực hiện Chỉ thị số 1737 vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn: Hoạt động truyền thông tiến hành chưa được thường xuyên, thường chỉ tập trung vào lúc cao điểm; hình thức, nội dung tuyên truyền thiếu đa dạng, phong phú, tính hấp dẫn chưa cao… Nguyên nhân chủ yếu là do kinh phí bố trí cho công tác tuyên tuyền còn quá hạn hẹp, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông xác định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh, tổ chức hướng dẫn tuyền truyền về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737 cho các cơ quan truyền thông với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp linh động như: Thông qua các hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, gặp mặt báo chí, họp báo, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, xuất bản, phát hành tài liệu tuyên truyền... Nghiên cứu tổ chức có chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác truyền thông. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cung cấp đầy đủ các thông tin... trong lĩnh vực di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Báo, Đài tỉnh, huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa các hình thức xuất bản, phát hành tài liệu tuyên truyền như: Sổ tay tuyên truyền, tờ gấp, đĩa CVD... Phối hợp, lồng ghép các nhiệm vụ, chương trình, đề án để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

PHÒNG BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

[Trở về]