Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2011, 2013 
Quyết định số 3501/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

TT

Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn / Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến

Cơ quan đề xuất kế hoạch

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác

I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Viễn thông

1.

 

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

Soát xét TCVN 8241-4-2:2009

Viện KHKT Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

2.

 

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến

Soát xét TCVN 8241-4-3:2009

Viện KHKT

Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

3.

 

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

Soát xét TCVN 8241-4-6:2009

Viện KHKT

Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

4.

 

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn

Soát xét TCVN 8241-4-8:2009

Viện KHKT

Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

5.

 

Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Các quá trình vòng đời phần mềm

Chấp nhận ISO/IEC 12207;2008

Viện KHKT

Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

 Công nghệ thông tin

6.

 

Kỹ thuật phần mềm- Các yêu cầu chất lượng của sản phẩm phần mềm thương mại đóng gói và hướng dẫn kiểm tra

 

Chấp nhận ISO/IEC 25051;2006

 

Viện KHKT

Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

7.

 

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn IT- Các kịch bản mạng tham chiếu - Các mối đe dọa, các kỹ thuật thiết kế và các vấn đề quản lý

Chấp nhận ISO/IEC 27003-3:2010

Viện KHKT

Bưu điện

2013

2014

 

 

Bộ TTTT

 II. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
8   Căn hộ du lịch - xếp hạng Soát xét TCVN 7795:2009 Vụ khách sạn 2013 2014     Bộ VHTT&DL
9   Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 2: bổ sung và biên mục tài liệu Xây dựng mới Thư viện quốc gia việt Nam 2013 2014     Bộ VHTT&DL
10   Thông tin và tư liệu - Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục Chấp nhận ISO 5963:1985 Vụ Thư viện 2013 2014     Bộ VHTT&DL
 III. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

11

 

Trường học xanh - yêu cầu thiết kế

Xây dựng mới

Viện nghiên cứu thiết kế trường học

2013

2014

 

 

Bộ GD&ĐT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2010  và Quyết định số 2520/QĐ-BKHCN ngày 16/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn / Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến

Cơ quan đề xuất kế hoạch

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 Lĩnh vực viễn thông

 

1.

 

Cáp treo kết hợp dây chống sét (OPGW) – Yêu cầu kỹ thuật.

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế IEC 60794-4

Viện KHKT Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

2.

 

Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp – Yêu cầu tương thích điện từ

Chấp nhận TCQT IEC 60728-2:2002

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

3.

 

Thiết kế lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong toà nhà

Xây dựng mới, tham khảo: - TCN 68-254:2006; Tiêu chuẩn kỹ thuật L.76; TIA/EIA-568-B.2;Bulletin 1753F-801(PC-5°) RUS

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

4.

 

Mạng viễn thông - Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp số đồng bộ và phân cấp 2048Kbit/s

Xây dựng mới, tham khảo các tiêu chuẩn G.823 & G825 của ITU

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

5.

 

Mạng viễn thông- Giao diện mạng STM-n theo phân cấp đồng bộ SDH - Đặc tính kỹ thuật

Tham khảo : ITU –T G.707/Y.1322 và ITU-T G.780/Y.1351

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

6.

 

Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ viễn thông tương tác sử dụng tín hiệu DTMF

Chấp nhận TCQT Khuyến nghị ITU-T F.902 (02/95)

Vụ Khoa học và Công nghệ

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

7.

 

Các nhân tố cơ bản về tiếp cận viễn thông cho người già và người khuyết tật

Chấp nhận TCQT Khuyến nghị ITU-T F.790

 

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

8.

 

Hướng dẫn thiết kế các sản phẩm và dịch vụ ICT hỗ trợ người già và người khuyết tật tiếp cận và sử dụng

Xây dựng mới, tham khảo: ETSI EG 202 116 V.1.2.2:2009

 

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

9.

 

Quy tắc thực hành an toàn điện trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị, mạng và công trình viễn thông

Xây dựng mới

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

10.

 

Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ITU-TH-series-Supplement 1(05/1999)

Viện KHKT Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

11.

 

Chất lượng truyền dẫn điện thoại- gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại

Chấp nhận TCQT ITU-T P.370

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

12.

 

Trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng thông tin

tham khảo tài liệu WCAG 2.0

Viện KHKT

Bưu điện

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

13.

 

Truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T – Tín hiệu tại điểm thu trong vùng phủ sóng- Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

14.

 

Tiêu chuẩn đối với trung tâm dữ liệu

Chấp nhận TCQT TIA-942

Vụ Khoa học và Công nghệ

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

Công nghệ thông tin

 

10.

 

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn – Các hệ thống quản lý an toàn thông tin – Tông quan và các thụât ngữ

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27000:2009

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

11.

 

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27003:2010

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

12

 

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27005:2008

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

13

 

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm toán và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27006:2007

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

2011

2012

 

 

Bộ TTTT

[Trở về]