Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch xây dựng Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia năm 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2370 /QĐ-BTTTT  ngày 06 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng QCVN

Tên QCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn xây dựng dự thảo QCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

(tr. đồng)

Nguồn khác

1.1

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn trên mạng di động

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

Cục Viễn thông

2013

2014

 

 

1.2

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truy cập internet qua 3G

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

Vụ Khoa học và công nghệ và Cục Viễn thông

2013

2014

 

 

1.3

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động (GSM và DCS)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 301489-7 v1.3.1 (2005-11)

Vụ Khoa học và công nghệ

2013

2014

 

 

1.4

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị thông tin vô tuyến.

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 301489-1 (2011-09)

Vụ Khoa học và công nghệ

 

 

2013

2014

 

 

1.5

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến TETRA

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI  EN 301489-18 (2002-08)

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2013

2014

 

 

1.6

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềthiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 (2011-11)

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2013

2014

 

 

1.7

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình băng tần 5,8 Ghz

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

Cục Viễn thông

2013

2014

 

 

1.8 Phát thanh, truyền hình Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình vệ tinh Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2013 2014    
 
[Trở về]