Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 
(Website STTTT) - Ngày 29/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy CCHC, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, công sở điện tử. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tin học hóa các dịch vụ hành chính công ở mức độ 3 và 4. Giảm dần số lần người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.

Mục tiêu cụ thể gồm:

a) Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

- 100% các cơ quan nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, như: Cổng thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Quản lý văn bản và điều hành; theo dõi sự chỉ đạo điều hành; Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại CCVC; Báo cáo trực tuyến; Số hóa tài liệu; Quản lý tài sản, kế toán,...

- 60% - 80% văn bản của cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng.

- 50% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện; 100% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương được thông suốt.

- 95% - 100% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin, như: quản lý giáo dục, y tế, giao thông,...

- Hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 100% UBND cấp huyện; 100% sở, ban, ngành, 90% xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông.

- 100% dịch vụ công trực truyến mức độ 2. Tin học hóa 50% dịch vụ công ở UBND cấp huyện và 40% dịch vụ công ở sở, ban, ngành và 30% dịch vụ công ở UBND cấp xã đạt ở mức độ 3. Triển  khai một số dịch vụ công có số lượng hồ sơ lớn đạt mức độ 4.

- 100% thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước được cung cấp trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử.

Kế hoạch đã đưa ra 5 nội dung và 3 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện đến năm 2020.

Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây./.

[Trở về]