Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2016 
Ngày 14/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1612/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2016.

Download file Kế hoạch tại đây!

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Trở về]